Quản lý bài viết

Lượt xem : 178

Thư mục bài viết: Tất cả thư mục bài viết của website

Chi tiết thư mục: Hiển thị thông tin về thư mục được chọn. 

Lưu ý: Khi đang chọn một thư mục mà muốn thêm thư mục khác thì ta bấm vào nút "bỏ qua" để chuyển về giao diện thêm thư mục mới

Bài viết: Hiển thị tất cả bài viết trong thư mục được chọn. Các thông tin về bài viết hiển thị ở đây gồm tiêu đề bài viết, lượt xem, người tạo và ngày tạo bài viết. Muốn sửa bài viết nào bạn chỉ cần bấm vào tiêu đề bài viết đó


Bình luận bài viết

Bài viết cùng chủ đề