Quản trị menu

Lượt xem : 192

Trong giao diện quản trị menu thể hiện cây thư mục menuchi tiết menu

Tại cây thư mục menu, để thay đổi thứ tự hiển thị ta bấm và mũi tên bên cạnh tiêu đề menu 

Chi tiết menu

Tiêu đề: tiêu đề của menu

Vị trí: vị trí của menu

Kiểu menu: là cách mà website sẽ hiển thị khi click vào menu

  • Trang chủ: về trang chủ của website
  • Danh mục bài viết: hiển thị trang danh sách các bài viết tại thư mục được chọn
  • Chi tiết bài viết: hiển thị trang chi tiết bài viết
  • Danh mục sản phẩm: hiển thị trang danh sách các sản phẩm tại thư mục được chọn
  • Chi tiết sản phẩm: hiển thị trang thông chi tiết sản phẩm được chọn
  • Album ảnh: hiển thị trang album ảnh
  • Liên hệ: trang liên hệ
  • Menu tùy chình: cho phép tùy chỉnh url

Url: đường đẫn mà trình duyệt sẽ chuyển đến khi click menu.

Hiển thị: Cửa sổ hiện tại (website vẫn hiển thị nội dung ở cửa sổ hiện tại khi click vào menu), cửa sổ mới (khi click vào menu sẽ bật lên cửa sổ (tab) mới)

Trạng thái: Bật (cho phép hiển thị menu), Tắt (không hiển thị menu)


Bình luận bài viết

Bài viết cùng chủ đề